Log in | วันพุธที่ 1 เม.ย. 2563 | 22:46 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การแก้ปัญหานักเรียนขาดการฝึกฝนภาคปฏิบัติไม่มีชิ้นงานส่ง วิชาการงานอาชีพ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โพส : วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา : 21:37 น.
โหวต : | เข้าชม : 22 ครั้ง
 

1.   ชื่อปัญหาการวิจัย  เรื่อง  การแก้ปัญหานักเรียนขาดการฝึกฝนภาคปฏิบัติไม่มีชิ้นงานส่ง

 วิชาการงานอาชีพ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

2.   ปัญหาและความสำคัญของปัญหา

จากการบันทึกผลหลังการเรียนการสอนเรื่อง การเย็ดกระดุมแบบธรรมดาและแบบไม่มีก้าน ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนจำนวน 4 คน จากทั้งหมด 29 คน มีมีชิ้นงาน ส่งครูตามกำหนดเวลาหลังการลงมือฝึกปฏิบัติงานในคาบเวลาเรียนดังกล่าว จึงไม่สามารถประเมินให้คะแนนนักเรียนทั้ง 4 คนได้ สอบถามสาเหตุจากนักเรียนทั้ง 4 คนได้คำตอบเพียงว่า ทำไม่ทัน  แต่เมื่อสอบถามเชิงลึกจากนักเรียนอื่นในกลุ่มเดียวกันกับนักเรียนทั้ง 4 คนได้ข้อเท็จจริงว่านักเรียนดังกล่าวไม่ได้ทำงานตามที่มอบหมายแต่ใช้ช่วงเวลาที่ครูไม่เห็นเล่นกับเพื่อน  สาเหตุดังกล่าวสามารถจะแก้ไขได้  โดยการจัดระเบียบชั้นเรียนให้ชัดเจน ครูกำกับระเบียบโดยเคร่งคัด  ในระหว่างการเรียนรู้โดยการลงมือฝึกปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ต่อไป  ผ่านเกณฑ์การประเมินรายจุดประสงค์  ทุกครั้งทุกคน 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

  1. เพื่อนแก้ปัญหานักเรียนไม่มีชิ้นงานส่งครูตามกำหนดเวลา
  2. เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ 2 ที่ดีขึ้น

4.แนวทางดำเนินงาน

          4.1ครูใช้การสอบถามหลายๆทางถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่มีชิ้นงานส่งตามกำหนดเวลาหลังจากให้ฝึกปฏิบัติในคาบเรียน  ได้ข้อเท็จจริงว่า นักเรียนทั้ง4 คน ไม่ได้ลงมือทำจริงจัง  แต่กลับนั่งคุยกัน  ในช่วงที่ครูไม่ได้เดินมาตรวจติดตาม เพราะครูเคยชินกับการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมานักเรียนทุกคนลงมือทำด้วยความตั้งใจ 

จึงชะล่าใจ ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นักเรียนเล่นกันคุยกันดังกล่าวจะเกิดขึ้น ครูจึงสรุปหาสาเหตุของปัญหาครั้งนี้ คือ  ครูจัดระเบียบชั้นเรียนให้รัดกุมจึงเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการจัดระเบียบชั้นเรียนให้ชัดเจนแล้วแจ้งแนวปฏิบัติให้นักเรียนทุกคนทราบพร้อมการติดตามดูแลการทำกิจกรรมใกล้ชิดในการเรียนครั้งต่อไปและให้นักเรียนทั้ง 4คนรับผิดชอบไปทำชิ้นงานนอกเวลาเรียนมาส่งภายหลังเพื่อให้มีผลงานรับการประเมินคะแนนเช่นเดียวกันกับเพื่อน

-2-

4.2 นักเรียน 4 คนรับทราบแนวปฏิบัติ ว่าด้วยความรับผิดชอบที่ต้องใช้เวลานอกเวลาเรียนไปจัดทำชิ้นงาน การเย็บกระดุมแบบธรรมดาและแบบไม่มีก้าน  โดยครูแจ้งว่าต้องทำเองจริงๆ เพราะการที่นักเรียนทำเองนักเรียนจะได้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองได้  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้คะแนนเต็มด้วยเหตุที่ส่งภายหลัง

4.3 ในการเรียนครั้งต่อมาครูได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้นักเรียนถือปฏิบัติก่อนเรียนวิชาการงานอาชีพ 2

1) นักเรียนปฏิบัติงานโดยไม่นั่งเล่นคุยกัน 2) ครูกำหนดการเข้ากลุ่มให้นักเรียนเป็นคราวๆตามความเหมาะสม  โดยคละกลุ่มนั้นมีทั้งผู้ที่ปฎิบัติได้ดี  ปานกลาง และอ่อนไว้ด้วยกัน 3) แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มให้สังเกตพฤติกรรมการทำงานของเพื่อนภายในกลุ่ม 4) ครูจะเดินกำกับติดตามดูแลแนะนำการทำงานของกลุ่มตลอดเวลา  หากพบว่ายังมีรายใดฝ่าฝืนนั่งคุยกันหรือทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช้จุดประสงค์การเรียนรู้จะถูกลงโทษให้ทำความสะอาดชั้นเรียนแทนเพื่อนๆทุกคนและถูกตัดคะแนนคุณลักษณะว่าด้วยนิสัยการทำงาน

4.4 ครูตรวจชิ้นงานในคาบว่าง พบว่ามีชิ้นงานครบ 29 ชิ้น  ในจำนวนนักเรียน 29 คน ผลงานมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ทุกคน  โดยเฉพาะนักเรียน 4 คน ที่เคยเป็นปัญหา  พบว่าผลงานมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 1 คน ระดับดี 3 คน

5. ผลการดำเนินงาน

          5.1 ช่วงที่มอบหมายงานให้นักเรียน  4 คน ไปทำงานนอกเวลา  สอบถามเพื่อนๆทราบว่าแต่ละคนลงมือทำงานด้วยตนเองจริง

          5.1 หลังจากที่ใช้การจัดระเบียบชั้นเรียนและครูนักเรียนปฏิบัติตามข้อกำหนด เคร่งครัด ไม่มีนักเรียนคนใดทำกิจกรรมอื่นในขณะฝึกปฏิบัติชิ้นงานและมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์ส่งครูครบทุกคน ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนการปฏิบัติงาน  รายวิชาการงานอาชีพ 2 ดังตาราง

 

ตารางแสดงคะแนนด้านการฝึกปฏิบัติงานในคาบเวลาเรียนจำนวน 6 ครั้ง      

ครั้งที่

คะแนนเต็ม

เกณฑ์ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1

10

5

29

0

2

10

5

29

0

3

10

5

29

0

4

10

5

29

0

5

10

5

29

0

6

10

5

29

0

 

จากตาราง พบว่านักเรียนทุกคนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน

 

 

 

  1.  
  2. 4 คน  ครูทราบว่าเหตุผลที่แท้จริง  จึงหมอบหมายให้ทำงานนอกเวลา  พร้อมชี้แจ้งการให้ทราบว่าต้องมีคะแนนปฏิบัติเท่านั้น  นักเรียน 4 คน ทำงานส่งครูภายหลังครบทุกคน  ผลงานมีคุณภาพผ่านเกณฑ์และหลังจากที่ครูใช้รูปแบบการจัดชั้นเรียน  ก่อนให้ลงมือฝึกปฏิบัติงาน พบว่านักเรียนส่งครบทุกคน  และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรียนด้วยการเรียนฝึกปฏิบัติการเย็บกระดุมแบบธรรมดาและแบบไม่มีก้าน
  3.  

          1.การเลือกวิธีการจัดระเบียบชั้นเรียน

          2.การกำหนดให้ทำงานนอกเวลาแล้วมาส่งครูตามกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย : นางสาวรัตนาพร ขาวนอก
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้