Log in | วันพุธที่ 1 เม.ย. 2563 | 20:30 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายผลการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

โพส : วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา : 20:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 15 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหาร-       ส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์    ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องประโยคซับซ้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ เรื่องประโยคซับซ้อนสำหรับนักเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องประโยคซับซ้อน จำนวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องประโยคซับซ้อน จำนวน 15 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ เรื่องประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหาร-ส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test (Dependent Samples)

 

           ผลการวิจัยพบว่า

           1..แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) จำนวน 6 เล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพรวมเฉลี่ย (E1/E2) เท่ากับ 81.99/82.02 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

           2..ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องประโยคซับซ้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหาร-ส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.53 ค่า t เท่ากับ 30.306 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่องประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (m) เท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เท่ากับ 0.48

 
โดย : นายธนารักษ์ รอนยุทธ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้