Log in | วันพุธที่ 1 เม.ย. 2563 | 22:30 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสีโดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุน สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

โพส : วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา : 18:12 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
 

การฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสีโดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

นายกันตณัฐ  รอบรู้เจน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

บทคัดย่อ

การทำวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง  การฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสีโดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์๑)เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุนต่อการ การเรียนรู้ การจำแนกสีของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๒)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสีโดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 คน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  ๑) แบบทดสอบการจำแนกสี ๒)แบบสอบถามประเมนความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสี โดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุน ๓)แผนการสอนเฉพาะบุคคล จำนวน ๒ แผน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                        ๑. การฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสี โดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ พบว่า การฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสี โดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุน ในการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนสามารถจำแนกสี                         ได้ดีขึ้นกว่า ก่อนการฝึกทักษะ

                   ๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้การจำแนกสี โดยใช้สื่อมหัศจรรย์ไข่แมงกะพรุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ มากที่สุด  (=๕.๐๐)

 
โดย : นายกันตณัฐ รอบรู้เจน
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้