Log in | วันพุธที่ 1 เม.ย. 2563 | 22:40 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาความสามารถในการแยกสีนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสีก

โพส : วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา : 18:10 น.
โหวต : | เข้าชม : 11 ครั้ง
 

 

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อพัฒนาการแยกสีของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาโดยการใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการแยกสี ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี โดยกลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง  เป็นนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาเพศหญิงอายุจริง 13 ปี มีอายุพัฒนาการในทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ(สติปัญญา)  5-6 ปี  และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นบกพร่องทางสติปัญญามารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1. แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 2. แบบบันทึกหลังการสอน  3. ชุดฝึกทักษะการแยกสี   4.แบบทดสอบทักษะในการแยกสี ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี   5.  แผนการสอนเฉพาะบุคคล วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการดำเนินการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แผนการสอนทั้งหมด 10 แผน  ใช้เวลาสอนคาบละ 50 นาที ในปีการศึกษา 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และพรรณนาข้อมูล นำเสนอผลการวิจัยโดยใช้กราฟเส้นและแผนภูมิแท่ง

          ผลการวิจัย พบว่า 

          ๑.ผลการเรียนรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญาระดับกลาง หลังใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี พบว่า มีคะแนนทักษะสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเด็กมีทักษะในการแยกสี ได้ดีมาก

          2.พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง เมื่อใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี  โดยรวมทั้ง 3 ด้าน เด็กมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ดี

          3.ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแยกสีของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี   สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการแยกสี           

                     

 
โดย : นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์สระคู
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้