Log in | วันพุธที่ 1 เม.ย. 2563 | 22:45 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

โพส : วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา : 15:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง           การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนสำหรับบุคคลออทิสติกโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้รายงาน         นางสาวเมษา  จุรัย

หน่วยงาน        ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา       2562

 

บทคัดย่อ

 

                   วัตถุประสงค์ของการศึกษา เรื่อง การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนสำหรับบุคคลออทิสติกโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อ 1) ศึกษาผลของการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งสำหรับบุคคลออทิสติกก่อนและหลังใช้กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม

                   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งสำหรับบุคคลออทิสติก ก่อนและหลังใช้กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  พบว่า พฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก  พบว่า ระยะที่ 1  (A1) ระยะเส้นฐานเป็น ระยะที่สังเกตพฤติกรรมโดยไม่ใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรม  ค่าเฉลี่ยความถี่ของพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งสำหรับบุคคลออทิสติกอยู่ในระดับสูงสุด  คือ   11.66  ครั้ง  และในระยะที่ 2 (B) ระยะปรับพฤติกรรม  ค่าเฉลี่ยความถี่เท่ากับ  6.20 ครั้ง  จะเห็นได้ว่าบุคคลออทิสติกแสดงพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งลดลง  ซึ่งจากผลของการปรับพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม และในระยะที่ 3 (A2) ค่าเฉลี่ยความถี่ของพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งยังมีอัตราต่ำลงเมื่อเทียบกับระยะเส้นฐานและระยะการปรับพฤติกรรม คือ  0.83 ครั้ง  ผู้ศึกษาจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม  สามารถลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งสำหรับ บุคคลออทิสติกได้  และมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ  มาก ( X=4.40)  โดยมีรายการที่มีเกณฑ์ระดับ มากที่สุด  5 รายการ  ได้แก่ กิจกรรมมีความเหมาะสมกับผู้เรียน ,ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม, กิจกรรมมีความน่าสนใจ, ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่นิ่งในชั้นเรียนลดน้อยลง และ ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 
โดย : นางสาวเมษา จุรัย
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้