Log in | วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2563 | 23:58 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ EKKE

โพส : วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา : 20:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 40 ครั้ง
 

ชื่องาน           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ EKKE

ชื่อผู้รายงาน    นางสาวสุมาลัย  หงษา

สังกัด             โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 

                    สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ปีการศึกษา      2562

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้  วิชาภาษาไทยของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ EKKE ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในตนเอง          ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ EKKE จำนวน 20 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 3) แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t –test for Dependent

 

ผลการศึกษาพบว่า

             1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ EKKE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.55/82.71

             2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง

 

 
โดย : นางสาวสุมาลัย หงษา
 
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางสาวสุมาลัย หงษา
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้