Log in | วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563 | 1:18 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์

โพส : วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา : 14:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องนาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
                    โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้วิจัย             นางจิตรลดา  เกียรติเจริญศิริ
ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ

          การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ของครูผู้สอนนาฏศิลป์  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์  2) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประสิทฺธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3)  ใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ และ 4) การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน37 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน ชุดการเรียนรู้ จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่า t-test

 

          ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ของครูผู้สอนนาฏศิลป์  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ของครูผู้สอน โดยภาพรวม  พบว่า  ทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคน มีความต้องการที่จะให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนการสอนนาฏศิลป์  ควรเรียนรู้จากศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นวิถีพื้นถิ่น การเรียนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทย ครูควรใช้สื่อการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  สื่อควรเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นเอง ออกแบบเอง ในด้านการแสดงต่าง ๆ  อาจเป็นชุดการสอน หรือสื่อผสม ที่ให้นักเรียนเรียนรู้ได้เองตามความสนใจอย่างอิสระ เหมาะสมกับวัย จัดนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความรักที่จะเรียนนาฏศิลป์

              2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ เท่ากับ ตั้งแต่ .60 - 1.00  และผล
การประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ นาฏศิลป์ไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2“อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D.= 0.63 ) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.47/ 85.74  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

              3. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย 
ก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องนาฏศิลป์ไทย ทั้ง 4 ชุด มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความสามารถในการปฏิบัติท่ารำได้ถูกต้องสวยงาม 
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอยู่ในระดับดีมาก

              4. ผลการประเมินการใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า นักเรียนมีพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมาก  ( = 4.45, S.D.=0.67) 

 

 

 

 

 
โดย : นางจิตรลดา เกียรติเจริญศิริ
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : -
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้