Log in | วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2562 | 13:36 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส

โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2557 เวลา : 20:58 น.
โหวต : | เข้าชม : 412 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส

             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชดำริ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครจำนวน นักเรียน 327 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราชดำริ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้รายงานสร้างขึ้นประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด - เบส จำนวน 3 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด – เบส และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สายละลายกรด - เบส เท่ากับ 82.77/81.90 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่อง สารละลายกรด-เบส มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลายกรด-เบส มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และ ค่า S.D. = 0.54 ซึ่งแปลผลได้ว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมากในการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สายละลายกรด - เบส

 
โดย : นางธัญยธรณ์ พุฒิสิริโรจน์
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้