Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 21:17 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา : 21:49 น.
โหวต : | เข้าชม : 4 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 

          รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการและเพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ข้าราชการครูจำนวน 28 คน ครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน  พนักงานราชการ จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน การได้มาซึ่งกลุ่มประชากรอาศัยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย ตอนที่ 1  การประเมินโครงการ 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบายแบบความเรียง 

         ผลการประเมินพบว่า

  1.  ผลการประเมินโครงการทั้ง  4  ด้าน สรุปได้ดังนี้

1.  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

          2.  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

          3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔  พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ควรมีวิทยากรมาให้คำแนะนำอบรมพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัย ด้านกระบวนการของโครงการ ควรมีการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการทุกขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ และด้านผลผลิตของโครงการ ควรทำการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

        

 
โดย : นายธัชพล หน่อแก้ว
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้