Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 22:03 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่

โพส : วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา : 23:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 12 ครั้ง
 

 

ชื่อเรื่อง          การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี)

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่

ผู้วิจัย             นางอุมาพร  สารรัตน์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                        

                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเค็งใหญ่

                   อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ปีที่พิมพ์          2562

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ 3) เปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวน  ไม่เกินสิบ ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ สังกัดเทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 ห้อง รวม 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 50 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.22-0.67 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.33-0.73 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43-0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent)

           ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การนับจำนวนไม่เกินสิบ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเค็งใหญ่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.07/87.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 0.73 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์เรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

 
โดย : นางอุมาพร สารรัตน์
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางอุมาพร สารรัตน์
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้