Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 22:33 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ บทที่ 7 เรื่อง Eating Out

โพส : วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา : 18:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 15 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 

          รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9   โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/9  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนที่มีคะแนนสอบหลังเรียนเรื่อง Eating Out  ต่ำกว่าเกณฑ์ คือมีคะแนนต่ำกว่า 50% หรือ 10 คะแนนจากคะแนนเต็ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

  1. แผนการสอนการพัฒนาการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก จำนวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อน-หลังเรียน 1 ฉบับซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก   จำนวน 10 ข้อ

          ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 จำนวนทั้ง 10 คน มีทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการจัดกิจกรรทการเรียนการสอนโดยใช้เกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนการสอนโดยใช้แบบฝึกนักเรียนมีคะแนนร้อยละ 29.5 และหลังการสอนนักเรียนมีคะแนนร้อยละ 65.5 ซึ่งรวมแล้วมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 36

 
โดย : นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้