Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 10:12 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

โพส : วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา : 20:53 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว 

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียน

                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

ผู้วิจัย                    ละออง  มุ่งแซกกลาง

ปีที่วิจัย                    2560

 

บทคัดย่อ

 

                 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเรา            และชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเรา               และชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 11 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  จำนวน 9 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  จำนวน 11 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  โดยมีค่าความยากระหว่าง 0.323 – 0.677            ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.295 – 0.954  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.985  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD        มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test แบบ Dependent  Samples

             ผลการวิจัย  พบว่า

              1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้        การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.19/85.56  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 

             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สูงกว่าก่อนเรียน

             3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เท่ากับ 0.7754  ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7754 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.54

             4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องตัวเราและชีวิตครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

                          

 

       

 

 
โดย : ละออง มุ่งแซกกลาง
 
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้