Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 9:23 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง

โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา : 21:55 น.
โหวต : | เข้าชม : 26 ครั้ง
 

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต 
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                           โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง

 

ชื่อผู้รายงาน              นายศิลา  น้ำจันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีการศึกษา                2561

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ก่อนใช้ ระหว่างใช้และหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง

          กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 10 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test Dependent Samples)

          ผลการศึกษา พบว่า

          1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง มีประสิทธิภาพ 84.21/83.83

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x-bar= 4.45, S.D. = 0.42) 

 
โดย : นายศิลา น้ำจันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้