Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 9:27 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา : 19:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 16 ครั้ง
 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊สสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊สสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบแผนการศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 1 ที่เรียนรายวิชา ว30221 เคมีเพิ่มเติม 1ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คนซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และแผนการจัดการเรียนรู้   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว30221 เคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที(t– test) แบบ Dependent Samples


           ผลการศึกษา พบว่า

           1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊สสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.93/81.61

           2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

           3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติมเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊สสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  (= 4.52, S.D.=0.56)

 
โดย : นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้