Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:09 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “Occupation” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา : 2:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 17 ครั้ง
 

 

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เรื่อง “Occupation” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย                     นางสุนีย์  มีเอก

ตำแหน่ง                ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

ระยะเวลาทำการศึกษา       ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “Occupation” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ จำนวน 45 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตโดยโปแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง“Occupation” 2) แบบทดสอบก่อนเรียน 3) แบบทดสอบหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ และ t-test for dependent samples เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากศึกษาสื่อมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่า 84.53/83.72 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 
โดย : นางสุนีย์ มีเอก
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้