Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:12 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

โพส : วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา : 21:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 19 ครั้ง
 

ชื่อรายงานเรื่อง      รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

                        โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ชื่อผู้รายงาน          นางจุไรรัตน์ แป้นโก๋

                        โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี 

ปีการศึกษา           2561

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์กำหนด E1/E2 =  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารญาณก่อนเรียน กับหลังเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 1           ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test

           ผลการศึกษาพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 83.02/80.76 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.23 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 11.43 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่กำหนดไว้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมในระดับมาก (= 4.23, S.D = 0.65) ทั้งนี้มีความพึงพอใจในรายข้อที่ได้แสดงออกทางความคิดในการไตร่ตรอง และประเมินเนื้อหาการอ่าน และครูใช้สื่อประกอบการเรียนได้เหมาะสมมากกว่าข้ออื่น

 
โดย : นางจุไรรัตน์ แป้นโก๋
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้