Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 4:24 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ

โพส : วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา : 20:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 26 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง     : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด        กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ 

ชื่อผู้ศึกษา   : นางสาวฐิติวัลคุ์  สำเร

ปีการศึกษา : 2561

 

 

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติระหว่างการจัดกิจกรรมเป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐาน         ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 1                 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) กองการศึกษา  เทศบาลตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 35 คน  มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบทักษะพื้นฐาน                            ทางคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการนับจำนวน การจับคู่  การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ ที่สร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ ดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการทดสอบหลังการจัดกิจกรรม                            โดยใช้แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชุดเดิมกับที่ใช้ทดสอบก่อนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละและค่า t-test

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ระหว่างการจัดกิจกรรมเป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและจำแนกรายทักษะ              ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การนับจำนวน การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียน เทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) สัปดาห์ที่ 1 – 10 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกสัปดาห์                   

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์              ด้วยวัสดุธรรมชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ              โดยมีค่าความแตกต่างที่ดีขึ้น คือ การนับจำนวน หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน      การจัดกิจกรรม โดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 61.80  การจับคู่ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 58.80  การเปรียบเทียบ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 58.20 และ            การเรียงลำดับ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 57.80 และในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.99 คิดเป็นร้อยละ 39.70 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.94 คิดเป็นร้อยละ 98.85 และมีค่าความแตกต่าง                      เฉลี่ยรวม 2.96 คิดเป็นร้อยละ 59.15 ซึ่งทำให้มีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้นเป็นไป                           ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 
โดย : นางสาวฐิติวัลค์ุ สำเร
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้