Log in | วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 | 16:01 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ส 23102 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา : 10:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา  ส 23102 พระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ผู้วิจัย    นางสุวรรณี  เรืองถาวรกุล
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

          การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย Pre -Experimental Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง One Group Pretest-Posttest Design มีวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อ 1)  พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา  ส 23102 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา  ส 23102 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชา ส 23102 พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/11 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  บทเรียนสำเร็จรูป  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที  (t–test) แบบ Dependent
          ผลการวิจัยพบว่า  1)  ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา  ส 23102 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.58/85.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80   2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา ส 23102 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01  และ 3)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา  ส 23102 พระพุทธศาสนา พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20, S.D.= 0.63)

 

 
โดย : สุวรรณี เรืองถาวรกุล
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : สุวรรณี เรืองถาวรกุล
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้