Log in | วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2562 | 21:42 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

โพส : วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา : 10:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 19 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้อง

       ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้วิจัย                    นางสาวอรทัย   เสนาเทพ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

       โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่ศึกษา                2561

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้อง

ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้พัฒนาขึ้น  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและ   การเขียนคำพ้องประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและ   การเขียนคำพ้องประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ        การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้            เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster  Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน    13  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและ    การเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  13  แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  จำนวน  13  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ  เป็นแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ 

และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลค่าประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples)

           ผลการวิจัยพบว่า

          1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้องประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.28 / 81.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

         2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้องประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           มีค่าเท่ากับ 0.52 หรือ คิดเป็นร้อยละ 52

         3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำพ้องประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและ    การเขียนคำพ้อง ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย : นางสาวอรทัย เสนาเทพ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อำเภออุทุมพรพ
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้