Log in | วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562 | 22:38 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่ เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

โพส : วันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา : 19:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 18 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

 

ผู้รายงาน        นายจักรพงษ์  ประดับสุข

 

หน่วยงาน        โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) อำเภอลำดวน 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

 

ปีการศึกษา      2561

 

บทคัดย่อ

 

           การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบ      สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้พัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 22 คน  ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  เครื่องมือที่ผู้รายงานใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  1) ชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น จำนวน 16 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย  ตั้งแต่ .20 ถึง .60  และค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่ .20 ถึง .65  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .88          4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น จำนวน 12 ข้อ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที (t-test) กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

           1. ชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น               มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.01/84.39 

           2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบ       สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีค่าเท่ากับ 0.7475  ซึ่งหมายความว่าชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชุดนี้ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 74.75

            3.  การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ      หลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

           4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่  เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.61  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 

                                                                              

 
โดย : นายจักรพงษ์ ประดับสุข
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : -
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้