Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:07 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา

โพส : วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา : 9:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 23 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง :    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง
               สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ผู้วิจัย :      สนธยา เสนานุช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

               โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีที่วิจัย :   2561

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 12 ชั่วโมง แผนปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 ชั่วโมง และ แผนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Post-test) และประเมินความพึงพอใจ 1 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดแบบเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาที่ใช้ในการทดลอง 14 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ ค่าที t-test 

          ผลการวิจัยพบว่า 

          1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.30/82.19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.47

 

 

 

 
โดย : นายสนธยา เสนานุช
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้