Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:12 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา : 1:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 21 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืช

                                      และสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2    

ผู้วิจัย                            นางสุธารักษ์  ไชยชนะ

ผู้เชี่ยวชาญ                 นางสาวมะลิวัลย์  ธรรมราช

                                      นางยุบล  ธงวิชัย

                                      นางอรนุช  พิณพงษ์                                         

                                      นายณัฐพงษ์  ประจุดทะศรี

                                      นางสาววัลลภา  บุญงาม                                                             

ปีที่ทำการวิจัย             ปีการศึกษา  2561

 

บทคัดย่อ

                  

                   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืช

และสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  2  ก่อนเรียนและหลังเรียน 

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียน

เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์  สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  21  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  3  ชนิด  คือ 1)  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  จำนวน  10  แผน  ใช้เวลาทำการสอน  20  ชั่วโมง  2)  บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น  10  เล่ม  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple  Choice  Test)  ชนิด  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.20 – 0.50  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.25 – 0.75  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.85  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ 

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติ  t-test  (Dependent  Sample)

 

 

                   ผลการวิจัย  พบว่า 

                         1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  

ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  85.71/81.11  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                         2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง 

ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.5882  แสดงว่า  หลังจากเรียนโดยใช้

บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  58.82

                         3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนที่เรียน

โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                         โดยสรุป  บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จึงสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือให้นักเรียนนำไปศึกษาด้วยตนเองได้

 
โดย : นางสุธารักษ์ ไชยชนะ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้