Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:22 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา : 9:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 15 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง      :    การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 

                     เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย        :    นางสาวสุธารดี  จันทพรม  

ตำแหน่ง     :   ครู  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา       

ปีที่วิจัย      :    2561

บทคัดย่อ

            การศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จากการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนการสอน รายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน รายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  E1/E2  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test แบบ Dependent Samples  ผลการวิจัยพบว่า 

1.    ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.44/83.80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 

 

 
โดย : นางสาวสุธารดี จันทพรม
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้