Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 3:53 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพส : วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา : 22:10 น.
โหวต : | เข้าชม : 31 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 

           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครั้งนี้   มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่กำลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จำนวนนักเรียน  31 คน  ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ          1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 ชุด 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิบปา เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง  0.21- 0.80  และค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง  0.25 - 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิบปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.57 - 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และใช้สูตร Dependent Sample 

           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

               1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 76.10/77.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75

               2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ  0.60 หรือคิดเป็นร้อยละ  60 

               3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสือเรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

               4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.29, S.D=0.63)

           สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสมการและการแก้สมการ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน

 
โดย : นางสาวกาญจนา ถาวรชน
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้