Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 4:12 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพส : วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา : 22:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 17 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน      นางสาวพรนภา  สาคร  ตำแหน่ง   ครู    วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีที่พิมพ์        2561

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   ที่มีคุณภาพเพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องชนิดของคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดอมรินทราราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561  จำนวน  38  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา    ครั้งนี้ได้แก่ 1)แบบฝึกเสริมทักษะด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ   2)แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ       4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นจำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic  Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบแบบ  t  -  test  (Dependent Sample)  และค่าดัชนีประสิทธิผล(The  Effectiveness  Index  :  E.I.)  

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้

           1.  แบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.90/80.53  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 75/75

           2.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

         3.  แบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.52

คิดเป็นร้อยละ  52.77

         4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย               เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

           จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้แบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง           ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพตรงตามความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22        ซึ่งหลังจากใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ด้านหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น  ดังนั้นจึงสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปได้

 
โดย : พรนภา สาคร
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้