Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 16:40 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพส : วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา : 3:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 26 ครั้ง
 

 

ชื่อเรื่อง                    รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                             รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   

ผู้ศึกษา                    นางอรทัย  ธรรมโม

หน่วยงาน                โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

บทคัดย่อ

 

                         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  t-test  

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.29/83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ .7752 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.52

    3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

           4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปาก ผศ.ดร.พนายุทธ  เชยบาล อาจารย์สอนภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา นางรัชนี สมรฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผล นางอรอุมา สมรฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนา

           ขอขอบคุณ นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ที่ให้การสนับสนุนการศึกษา ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมทุกท่าน และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จนทำให้ข้าพเจ้าดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

                                                                             อรทัย  ธรรมโม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย : นางอรทัย ธรรมโม
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้