Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:02 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me

โพส : วันที่ 9 มิ.ย. 2562 เวลา : 17:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 25 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101)

                         หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me

ผู้ศึกษา                  นางสาววัชราภรณ์ ม่อนมะขัน

ปีการศึกษา           2561

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me  โรงเรียนบ้านกระแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me จำนวน 10 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me จำนวน 10  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบ

ถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า

                1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me มีประสิทธิภาพรวมทุกเล่ม เท่ากับ 91.33/87.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me  เท่ากับ 7.53 คิดเป็นร้อยละ 25.09  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me  เท่ากับ 26.16 คิดเป็นร้อยละ87.19 ดังนั้นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย (µ = 18.63) คิดเป็นร้อยละ 62.11 นั่นคือ ภายหลังการใช้นวัตกรรมคือแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me แล้วนักเรียนมี

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

                   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Around me  อยู่ในระดับมาก

 
โดย : นางสาววัชราภรณ์ ม่อนมะขัน
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้