Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 3:17 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่อง งาน และพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว31202) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซับม่วงวิทยา

โพส : วันที่ 9 มิ.ย. 2562 เวลา : 16:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 21 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งาน

  และพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนซับม่วงวิทยา 

ผู้วิจัย      นางสาวสุวรรณี  หินแก้ว

ปีที่ศึกษา   2560

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2         (ว31202) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน                         รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นการศึกษาค้นคว้ากึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Design) ที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (One  Group Pretest - Posttest Design)  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนซับม่วงวิทยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จำนวน 27 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2      (ว31202) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  2)  คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 7E  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ  (E1/E2 )  ค่าเฉลี่ย   ()          ค่าร้อยละ (P)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน           โดยการทดสอบค่าที  (t - test)

          ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

          1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง   งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ  85.81/84.17  ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ       หาความรู้ 7E  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E  เรื่อง  งานและพลังงาน  รายวิชาฟิสิกส์ 2  (ว31202)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  อยู่ในระดับพึงพอใจ                   มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.35

 

 
โดย : นางสาวสุวรรณี หินแก้ว
 
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางสาวสุวรรณี หินแก้ว
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้