Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 3:24 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 9 มิ.ย. 2562 เวลา : 16:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 19 ครั้ง
 

ชื่อ                                          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
                                              เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา                                     นางปฏิปัตย์จันทร์กระจ่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้                     คณิตศาสตร์

ปีที่ศึกษา                                   2561

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มมา 1 ห้องเรียน จำนวน 31 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวน 4 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ

                สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย(¯x) ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S)
การทดสอบที(t- test dependent sample) ผลการศึกษาพบว่า

                1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 76.04/75.96

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
โดย : ปฏิปัตย์ จันทร์กระจ่าง
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้