Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 17:33 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 8 มิ.ย. 2562 เวลา : 20:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 26 ครั้ง
 

 

ผู้วิจัย       นางสาวอุทุมพร  ศรีแจ่ม

ปีที่วิจัย     2561

 

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน    และหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง One Group Per-Test  Post-Test กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561 ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4/1 จำนวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  1) บทเรียนสำเร็จรูป                    เรื่องพระพุทธศาสนา   สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test (dependent)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 8 เล่ม มีประสิทธิภาพ 83.25/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกินมาตรฐาน 80/80  2) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี  สังกัดเทศบาลตำบลบางกะดี  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสรุปความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ทั้ง 8 เล่ม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19) และค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ของแบบประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 0.83

 

 

 
โดย : อุทุมพร ศรีแจ่ม
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : -
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้