Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 15:53 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT

โพส : วันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา : 7:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 41 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ  4  MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT 

4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  แบบ  4  MAT

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  จำนวน  41  คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบบ 4  MAT จำนวน     9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เป็นแบบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก เพื่อใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P)  0.43  ถึง 0.69  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.58 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  แบบ  4  MAT แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน  20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.28  ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

                   1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   คือ  77.07/77.32   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                   2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ  0.6240  หรือคิดเป็นร้อยละ 62.40  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  62.40 

                   3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ของการจัดการเรียนรู้ แบบ 

4 MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

           โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โดย : วารุณี วงศ์รัตน์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้