Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:03 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา : 7:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 20 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน        นางวารุณี  วงศ์รัตน์

โรงเรียน          โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย

ปีที่รายงาน      2561

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1/1 จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) จำนวน 10 แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์    เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เป็นแบบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก เพื่อใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P)  0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก  (B) ตั้งแต่ 0.69 ถึง 0.79  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่  0.21 ถึง 0.68 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน  20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

 

               1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30/80.10

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีค่าเท่ากับ 0.6346 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.46 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน

ร้อยละ 63.46       

               3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้จัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

           โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัด

การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โดย : วารุณี วงศ์รัตน์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้