Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:16 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 6 เม.ย. 2562 เวลา : 13:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 20 ครั้ง
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ธนกร เทียงคำ1
บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หำประสิทธิภำพชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 (2) หำค่ำดัชนีประสิทธิผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และ(4) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีต่อกำรเรียนด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กำรวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบกำรวิจัยแบบ One Group Pretest- Posttest Design กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหำดไทย จำนวน 1 ห้อง จำนวน 30 คน ได้มำโดยกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ t-test แบบ dependent
ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
มีประสิทธิภำพ (E1/E2) เท่ำกับ 82.32/81.60

2. ดัชนีประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเท่ำกับ 0.7056 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.56
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (7Es) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โดยรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก

 
โดย : ธนกร เทียงคำ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้