Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:38 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา : 21:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 24 ครั้ง
 

 

ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                         และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา         ดารารัตน์   สีหาบุญจันทร์  ครูชำนาญการ โรงเรียนประชาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ปีที่ศึกษา         2560

บทคัดย่อ

                       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ที่กำลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนประชาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26  มีนักเรียนจำนวน 30  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1)  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  9  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ ( Likert Scale)  จำนวน  10  ข้อ  แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย             ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที  t – test (dependent)  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

               1.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.42/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1

            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2

            3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3

 
โดย : ดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้