Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:11 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ผลการใช้ชุดแบบฝึกสร้างสรรค์พัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) จังหวัดเชียงใหม่

โพส : วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา : 1:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 64 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้ชุดแบบฝึกสร้างสรรค์พัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) จังหวัด

                     เชียงใหม่

ผู้ศึกษา           นางเกศสุดา  วรรณสุวงค์

ปีที่ศึกษา         2561

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับการพัฒนาด้วยชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 27 คน โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สังกัดเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3  ผู้วิจัยทำการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวม 30 ครั้ง และใช้แบบ ทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ความสามารถของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ที่

ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมืออยู่ในระดับ ดี  ทั้งด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือและด้านการหยิบจับ

  1. ความสามารถของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ที่

ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือ  สูงกว่าก่อนใช้ชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ก่อนใช้ชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือ อยู่ในระดับ พอใช้ (=8.33) ด้านความสามารถในการหยิบจับอยู่ในระดับ พอใช้ (=12.45) เช่นกัน แต่หลังจากใช้ชุดแบบฝึกสร้างสรรค์ในการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 แล้ว  พบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือสูงขึ้น โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือ อยู่ในระดับ ดี (=11.33) และความสามารถในการหยิบจับอยู่ในระดับ ดี  (=12.74)

 

 

 

 
โดย : เกศสุดา วรรณสุวงค์
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้