Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 6:02 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

โพส : วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา : 23:07 น.
โหวต : | เข้าชม : 33 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 2) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 3) เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง รวมทั้งสิ้น 72 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและ ผู้วิจัยร่างแนวทางจากตาราง TOWS Matrix โดยใช้ SWOT Analysis เป็นการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เป็นโอกาส คือบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ครูมีคุณภาพ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม คือการลดอัตรากำลังคนทำให้ภาพรวมของโรงเรียนขาดแคลนครู สำหรับสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง คือผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิชาการและสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนคือ ระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้มแข็ง
  2. สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 17 ด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงมากมีปัญหาคือ ขาดครู ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุ ขาดการนิเทศ
  3. แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ประกอบด้วย 4 วิธีการ ได้แก่ (1) การปรับกระบวนการวางแผนงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน (2) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (3) เครือข่ายขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา (4) การปรับปรุงระบบกำกับ ติดตามและประเมินผล

 

 
โดย : นางศิรินันท์ สถาพร
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้