Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:32 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา : 11:58 น.
โหวต : | เข้าชม : 18 ครั้ง
 

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    ผู้รายงาน     นางสาวนิตยา วิเศษธร

    ปีที่รายงาน   2561

    สถานศึกษา  โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

 

        บทคัดย่อ

 

                   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 35 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเนื่องจากโรงเรียนจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ ระยะเวลาทดลองจำนวน 20 คาบ คาบละ 55 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t–test for Dependent)

        ผลการศึกษาพบว่า

                   1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.76/82.85 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

                   2. ดัชนีประสิทธิผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เท่ากับ 0.74  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 74

                   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างภายหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้ตัวแทน เรื่องเศษส่วน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค21102  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 
โดย : นางสาวนิตยา วิเศษธร
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : กานต์รวี ชมภูพรพิพัฒน์
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้