Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 20:41 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา : 11:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 8 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนเว็บไซต์

                        ด้วย Dreamweaver CS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                เอื้องฟ้า  ศิริโท

ปีที่พิมพ์             2560

                  

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน กระบวนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองแบบกลุ่มเล็กและการทดลองแบบภาคสนาม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3  แบบทดสอบก่อนเรียนและ แบบทดสอบหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และค่าสถิติ  T - Test

 

ผลการศึกษาพบว่า

                   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ Dreamweaver CS3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 86.22/86.78 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนได้

                   2. ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80

                   4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากที่สุด  มีความคิดเห็นว่าขนาดของตัวอักษรอ่านเห็นได้ชัดเจน ภาพประกอบทั้งหมดเข้ากับเนื้อหาเรื่องราวและ ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสมตามลำดับ

 
โดย : เอื้องฟ้า ศิริโท
 
aphirak
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : เอื้องฟ้า ศิริโท
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้