Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 20:14 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

บทคัดย่อ ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ

โพส : วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา : 9:37 น.
โหวต : | เข้าชม : 12 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ  นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้ศึกษา      นางพิชชานันท์  เชื้อชาติ

ปีการศึกษา          2561

บทคัดย่อ

 

                รายงานการพัฒนาประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า

                        1.  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ89.19/88.05
 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

                2.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.71 หรือ ร้อยละ 71.00

                3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ ในระดับมากที่สุด

 
โดย : พิชชานันท์ เชื้อชาติ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้