Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 20:29 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา : 21:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 18 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ผู้วิจัย             นางสาวภัทรวดี  คำยา

ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา  2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบ  CIPPA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สำนักการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  32  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random  Sampling)  โดยใช้วิธีการจับสลากและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  (Sampling Unit)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 

1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  10  ชุด

2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  15  แผน  

3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.37-0.77  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.24-0.79  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และ  4)  แบบวัดความพึงพอใจ  จำนวน  17  ข้อ  มีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 

0.25-0.79  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบด้วย  t-test  (Dependent  Sample)

           ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  84.47/83.23  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

  1. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.6574  ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  65.74

 

  1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

  1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ  CIPPA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เพิ่มทักษะพัฒนาการเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

 

 
โดย : ภัทรวดี คำยา
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : ภัทรวดี คำยา
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้