Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 16:00 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา : 16:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 17 ครั้ง
 

 บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนในแบบฝึกษะเล่มละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ 4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 20 แผน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าประสิทธิภาพ  และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน

       ผลวิจัยพบว่า

        1.  แบบฝึกษะเรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.07/81.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย คือ 4.54)

 
โดย : เมติตา สงขำ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้