Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 16:14 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา : 15:14 น.
โหวต : | เข้าชม : 18 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง         ผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง

                     ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                     โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ จังหวัดปัตตานี

 ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางซุฮัยลี  โต๊ะเฮง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ

 ปีที่วิจัย            2560

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ จังหวัดปัตตานี จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4 จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 แผน เวลาเรียน 17 ชั่วโมง (ไม่นับรวมทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน) และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88/81.93 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.77,= 0.44)

 
โดย : ซุฮัยลี โต๊ะเฮง
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้