Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 16:16 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me.

โพส : วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา : 8:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 46 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me.ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกระแล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me. จำนวน 10 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me. จำนวน 10  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า

                1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me. มีประสิทธิภาพรวมทุกเล่ม เท่ากับ 91.33/87.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me.  พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.21 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me. เท่ากับ 25.63 ดังนั้นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.49  แสดงว่า ภายหลังการใช้นวัตกรรมคือแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me. แล้วนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  

                   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English is around me.  อยู่ในระดับมาก

 
โดย : ครูเหมียว
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้