Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 7:40 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560

โพส : วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา : 14:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 8 ครั้ง
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ  

                         ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมิน       นายธีรวุฒิ  หวาสกุล

ปีที่ประเมิน    2560

 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ            ปีการศึกษา 2560 โดยใช้แบบจำลองของซิปป์ (CIPP Model) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ   ปีการศึกษา 2560   2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ       ปีการศึกษา 2560  3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560  4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ  ปีการศึกษา 2560  5) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ  ปีการศึกษา 2560  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านสาครเหนือ จำนวน  8 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7  คน  นักเรียน จำนวน 46 คน และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน   40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป   ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  สรุปได้ดังนี้

 

ผลการประเมิน

                   ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ  ปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

  1.    ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52 , S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ                        ข้อที่ 6.โรงเรียนกำหนดนโยบายของโครงการได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83 , S.D. = .41)   รองลงมา คือ      ข้อที่  3 ปัญหาด้านทักษะการอ่านมีผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและประสิทธิภาพการทำงานของครู มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74 , S.D. = .62)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ       ข้อที่10. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือกิจกรรมและสนับสนุนโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.45 , S.D. = .17)   
  2. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45 , S.D. = .18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 7.การกำหนดขอบข่ายภาระงานของแต่ละกิจกรรมชัดเจนครอบคลุม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , S.D. = .58) รองลงมา คือ ข้อที่  9. ความเหมาะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , S.D. = .47)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 4.การดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.22 , S.D. = .25)   
  3. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ประเมินกระบวนการ ของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่  6. กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , S.D. = .37) รองลงมา คือ ข้อที่ 9. การจัดกิจกรรมมีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = .74)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5.  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.37 , S.D. = .67)  
  4. ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินผลผลิต ของโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = .45) เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่  4 การจัดกิจกรรมหลักสำหรับนักเรียนทุกคนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 , S.D. = .17)   รองลงมา คือข้อที่ 6 กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มระดับปรับปรุง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , S.D. = .49)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ที่ 8. กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มระดับดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.65 , S.D. = .54)

 

 

  1. ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53 , S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 5.การกำหนดกิจกรรมในโครงการอย่างหลากหลายเหมาะสมกับคุณภาพของแต่ละกลุ่ม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , S.D. = .73)   รองลงมา คือ ข้อที่. 13 นักเรียนมีความรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , S.D. = .46) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 8.ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.25 , S.D. = .71)

ข้อเสนอแนะ

  1. ด้านการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน
  2.    โรงเรียนควรประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร วัสดุอุกรณ์ หรือ บุคลากร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
  3. ควรนำรูปแบบการประเมิน CIPP Model ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมทุกขั้นตอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน แก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

 

 

     

 

 

 

 

 
โดย : นายธีรวุฒิ หวาสกุล
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้