Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 15:32 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do you like Chocolate? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพส : วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา : 13:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 6 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do you like Chocolate?

                      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน         นางนภัทธนันท์  ทวีวุฒิ

โรงเรียน           โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

ปีการศึกษา       2560

 

                                                                        บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do You Like Chocolate ? ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do You Like Chocolate ? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do You Like Chocolate ? คู่มือการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do You Like Chocolate ? สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent samples)

ผลการศึกษาพบว่า

     สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do You Like Chocolate ? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.13/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80

  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง Do You Like Chocolate ? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.7037 แสดงว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.37
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเมื่อเรียนด้วย สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do You Like Chocolate ?  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Do You Like Chocolate ?  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
โดย : นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิ
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิ
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้