Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:27 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.2

โพส : วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา : 17:37 น.
โหวต : | เข้าชม : 26 ครั้ง
 

ชื่อวิจัย           รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชา
                     เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย             นางสาวสมรัก  บูรณะ
ปีที่วิจัย           2560

บทคัดย่อ
                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาด้วยได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย   (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (x-bar) ค่าร้อยละ (P) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบโดยใช้สถิติทีแบบไม่อิสระ  (t - test dependent sample)

ผลการวิจัยพบว่า
               1. เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.32/81.64 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

              2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ที่ได้รับการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
               3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ง22201 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x-bar = 4.56 , S.D. = 0.61)

 
โดย : สมรัก บูรณะ
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้