Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:50 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

โพส : วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา : 13:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 15 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล

ผู้ประเมิน           นางสาวกุลธิดา อ่อนมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ปีการศึกษา         2560

  การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล  ปีการศึกษา 2560    ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการประเมินครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (ContextEvaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (ProcessEvaluation) และด้านผลผลิต (ProductEvaluation) โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์(CIPP Model)  ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน  ครูและเจ้าหน้าที่  จำนวน  11 คน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวน 48 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 59 คน  รวมจำนวน 127 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมิน จำนวน 4 ฉบับ มีการหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach)วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา        ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  (Standard Deviation) ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด            คือ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก          และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านปัจจัยนำเข้า        มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สรุปรายด้าน ได้ดังนี้

            1.  ด้านบริบท มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน      

            2.  ด้านปัจจัยนำเข้า มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน       3.  ด้านกระบวนการมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

          4.  ด้านผลผลิต มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 
โดย : นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางสาวศิริภรณ์ ทรัพย์พาลี
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้