Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:47 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model

โพส : วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา : 16:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
 

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  โดยใช้รูปแบบการประเมินแCIPP Modelแมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย ด้านสภาวะแวดล้อม  (Context Evaluation)  ด้านปัจจัยนำเข้าแ(Input Evaluation)แด้านกระบวนการ  (Process Evaluation)  และด้านผลผลิต (Product Evaluation)  ประชากรที่ใช้ประเมินเป็นครู  จำนวน 6  คน  นักเรียน  จำนวน  45  คน ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  45  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7  คนแรวมทั้งสิ้นc103cคนแเครื่องมือที่ใช้ประเมินแเป็นแบบสอบถามแแบบมาตราส่วนประมาณค่าแ(Rating Scale)แ5แระดับแจำนวนแ4แฉบับแฉบับที่ 1แเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านสภาวะแวดล้อม   ด้านปัจจัยนำเข้า  และด้านกระบวนการ  ฉบับที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการแฉบับที่ 3แเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะของนักเรียน ฉบับที่ 4  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการแสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแคือแค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   ผลการประเมิน พบว่า

                    1.  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                    2.แผลการประเมินด้านปัจจัยนำข้าของโครงการแตามความคิดเห็นของครูผู้สอนแและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                    3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

                    4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

                         4.1  ผลการดำเนินงานโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                         4.2  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ด้านกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะของนักเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งสองด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

                         ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้  นักเรียนสามารถเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตได้  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแนักเรียนสามารถอธิบายความรู้ให้เพื่อนเข้าใจได้แและได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง และนักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้

                        ด้านคุณลักษณะของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเองแนักเรียนมีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแนักเรียนมีวิธี    การเรียนรู้และการทำงานของตนเองแนักเรียนมีการพัฒนาตนเองในการอ่านและการเขียนแนักเรียนทำงานร่วมกับเพื่อน  ครู  และผู้อื่นได้  และนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน

                        4.3  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าจะช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  เห็นว่าชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้  เห็นว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์กับนักเรียน  และมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 
โดย : นายอาทิตย์ ขาววัด
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้