Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562 | 5:28 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

โพส : วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา : 13:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 18 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยทราย

                    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ผู้วิจัย         ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ  บัวทอง

สังกัด        โรงเรียนบ้านห้วยทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ปีที่วิจัย     2560

 

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย 2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย  3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย  4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ศึกษากำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน และคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยแยกตามตำแหน่งได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็น แบบสอบถามสำหรับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า

   การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก , ด้านสภาพแวดล้อม ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   และ ด้านผลผลิต ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้ว พบว่า โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดยภาพรวมแล้วผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน

 
โดย : ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ บัวทอง
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้