Log in | วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562 | 5:31 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพส : วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา : 9:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 26 ครั้ง
 

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                  และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา         นายธิติ  ศรีนราธร

ปีที่ศึกษา       2560

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)          เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัด การเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

          ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 82.50/82.83 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 35.50
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.73)

 
โดย : นายธิติ ศรีนราธร
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้